Randprogramma Koning van het Grasland

/Randprogramma Koning van het Grasland
Randprogramma Koning van het Grasland 2017-09-10T13:10:34+00:00

De voorstelling Koning van het Grasland biedt genoeg stof tot nadenken en napraten. Na afloop van een aantal voorstellingen van Koning van het Grasland zal een reactie gevraagd worden aan gasten in de vorm van een nagesprek. Ook worden er meetings georganiseerd om te praten over de toekomst van het platteland.

Het programma met nagesprekken is als volgt:

zaterdag 3 juni – Grou
Theunis Piersma
Theunis PiersmaTrekvogelecoloog
Trekvogelecoloog prof. Dr. Theunis Piersma (1958) is een autoriteit op het gebied van weidevogelonderzoek (de grutto in het bijzonder) en initiatiefnemer van het burgerplatform Station Fryslan 2018 waaruit het initiatief Kening fan ‘e Greide is voortgekomen. Dit platform van boeren, kunstenaars en wetenschappers richt zich op een duurzame manier van omgaan met natuur en landschap. Piersma is onder meer werkzaam als hoogleraar trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en senior onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Hij vindt dat de biologie zich bij het bestuderen van organismes te eenzijdig richt op de erfelijkheid en daardoor het zicht is kwijtgeraakt op het belang van de omgeving en op de wisselwerking tussen organisme en omgeving.

donderdag 8 juni – IJlst
Gerard Venhuizen
Gerard VenhuizenTheoloog
Theoloog Gerard Venhuizen is oprichter van Trust, een praktijk die persoonlijke begeleiding in verliesverwerking, uitvaartplechtigheden en bemiddeling in conflictsituaties aanbiedt. Venhuizen was meer dan dertig jaar predikant van Protestantse kerk Nederland en in die hoedanigheid ook hulpverlener en voorzitter van de Werkgroep Kerken & Landbouw Fryslan.
Ten tijde van de MKZ-crisis in 2001 was hij nauw betrokken bij het ondersteunen van boeren die getroffen waren.

Hij was voorzitter van de Werkgroep MKZ Fryslân die het boek Tongblier uitbracht; een boek met verhalen, verslagen en documenten over de MKZ in Friesland dat tegelijk een monument moest zijn voor de getroffenen.

donderdag 15 juni – Opende
Sieta van Keimpema
Sieta van Keimpema Boerin, voorzitter van de Dutch Dairymen Board (DDB) en vice-voorzitter van European Milk Board (EMB)
Sieta van Keimpema (50) heeft samen met haar man een boerderij in de buurt van Grou. Zij is voorzitter van de Dutch Dairymen Board (DDB) en vice-voorzitter van European Milk Board (EMB), een bond voor melkveehouders. In die hoedanigheden voert Van Keimpema regelmatig het woord namens de melkveehouders in Nederland en Europa in een poging tot eerlijke melkprijzen te komen. Vooral de ongelijke machtsverhoudingen tussen melkgiganten en individuele boeren is Van Keimpema een doorn in het oog en verdient wat haar betreft aandacht in Brussel. http://toneelgroepjanvos.nl/de-prijs-van-melk/
zaterdag 24 juni – Drachten
Jan Huitema
Jan HuitemaBoer en europarlementariër
Europarlementariër Jan Huitema heeft een melkveehouderij in Makkinga en is één van de jongste leden van het Euro-parlement (VVD). Hij zet zich daar onder meer in voor het gebruik van dierlijk mest in plaats van kunstmest en hij is actief in de commissies landbouw en milieu en plattelandsontwikkeling. Over een van zijn speerpunten zegt hij: “Het oerstom is om dierlijke mest te moeten afvoeren en kunstmest te moeten aankopen. Nederlandse boeren en tuinders werken hard aan mooie innovaties die beter zijn voor het milieu en voor de portemonnee van de boer.

Ik zet mij in om zogenaamde mineralenconcentraat boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest te mogen gebruiken!”

Donderdag 29 juni – Oosterbierum
Jantien de Boer
Jantien de BoerLeeuwarder Courant-journaliste/columniste en auteur van het boek 'Landschapspijn'
Leeuwarder Courant-journaliste/columniste Jantien de Boer (1965) publiceerde een paar maanden geleden met Landschapspijn een boek dat het nodige stof deed opwaaien en tot nadenken aanzet.

Een pijnlijk gedetailleerd relaas over de teloorgang van het Friese platteland dat door collega-schrijver Tommy Wieringa werd bewierookt: ‘Sinds een jaar of wat kijk ik naar het Nederlandse platteland met gevoelens van spijt en verlies. Voor dit gevoel bestaat nu een woord: Landschapspijn.’

Het Reformatisch Dagblad bestempelde het werk als ‘een alarmbel’, terwijl vogelaar Jako van Gorsel op zijn website visdief.nl het ‘een van de belangrijkste boeken over de natuur in ons land van dit voorjaar’ noemt.

De Boer zegt zelf dat ze ‘mensen de pijn wil laten voelen en ze wil stimuleren om weer met hun zintuigen de natuur te beleven.’

Donderdag 6 juli – Stiens
Hinne Wagenaar
Hinne WagenaarProtestantse predikant
Hinne Wagenaar (1962) stond samen met Sietske Visser aan de wieg van Nijkleaster, een nieuw klooster van stilte en rust op het Friese platteland.

De protestantse predikant is ervan overtuigd dat er grote behoefte bestaat aan een plek waar stilte en rust is, aan een pleisterplaats waar mensen zich kunnen opladen. ‘We leven in een razende tijd met veel onrust, stress en lawaai’. Maar het Nijkleaster zal geen plek zijn waar je permanent kunt wonen, aldus Wagenaar. Zijn visie op geloof en spiritualiteit, kerk en de maatschappij is te lezen op www.hinnewagenaar.frl.

Donderdag 13 juli – Bolsward
Albert van der Ploeg
Albert van der Ploeg Wethouder in Dongeradeel en voorzitter van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW)
Albert van der Ploeg is wethouder in de gemeente Dongeradeel. De CDA’er is beoogd voorzitter van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW), een vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Hobbyboer Van der Ploeg (50 schapen, 20 koeien) doet aan particulier natuurbeheer, is voorzitter van de stichting Living Lab Natuurinclusieve Landbouw en voorzitter van de stichting Particulier Natuurbeheer. En begaan met het werk van de 800 leden tellende NFW: ‘Ik wil de inwoners verbinden met het cultuurlandschap en de agrariërs. De NFW heeft een belangrijke functie in de ‘mienskip’. Ook wil ik me graag inzetten voor natuurinclusieve landbouw met bijbehorende verdienmodellen.’

Zaterdag 5 augustus – Anderen
Dirk Strijker
Dirk StrijkerBijzonder hoogleraar Plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen
Dirk Strijker is bijzonder hoogleraar Plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen en geldt als een expert op het gebied van de plattelandsontwikkeling en het Europese landbouwbeleid.

De oud-columnist van het Dagblad van het Noorden pleit voor meer waardering voor de innovatieve kansen die het platteland biedt en de bijdrage die het levert, of kan leveren, aan de nationale economie. Strijker onderzocht de toenemende urbanisatie en de vlucht van boeren naar de grote stad en wijst in dat verband op het mogelijke verlies van het platteland als broedplaats van nieuwe activiteiten. ‘Bijna de helft van alle start-ups in Nederland zit op het platteland.’

zaterdag 12 augustus – Finsterwolde
Harm Evert Waalkens
Harm Evert WaalkensBiologisch melkveehouder
Harm Evert Waalkens (1948) is biologisch melkveehouder te Finsterwolde. Hij was een groot bewonderaar van Sicco Mansholt. In zijn jonge jaren besloot hij in navolging van diens oproep tot schaalvergroting met wat jonge collega’s hun boerderijen samen te voegen tot één groot agrarisch bedrijf. Later besloot hij, wederom in de voetsporen van Mansholt, dat het roer om moest en dat hij biologisch moest gaan boeren. Tot voor kort had hij bij zijn boerderij een galerie voor met name avant garde kunst.
Hij was actief als Kamerlid voor de PvdA waar hij zich bezig hield met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en was nauw betrokken bij de bestrijding van de MKZ-crisis in 2001. Evert werd in 2005 en 2006 uitgeroepen tot Dierenbeschermer van het Jaar, mede dankzij zijn strijd tegen de dieronvriendelijke bio-industrie.

In 2007 diende hij een initiatiefwetsvoorstel in om seks met dieren strafbaar te stellen. Die voorstelling werd in 2010 omgezet in een wet.

Eind 2011 werd Waalkens wethouder in de Groningse gemeente De Marne.

Woensdag 16 augustus – Ellerhuizen
Kees Kooman
Kees KoomanSchrijver en onderzoeksjournalist
Kees Kooman is schrijver en onderzoeksjournalist. Hij woonde een tijd op het Friese platteland en naar aanleiding van de enorme stallen die hij om zich heen zag verschijnen schreef hij Boerenbloed. In dit boek schetst hij, aan de hand van een aantal portretten van boeren die bij hem in de buurt wonen, de gevolgen van schaalvergroting en industrialisering van de landbouw op mens en natuur. Koning van het Grasland is geïnspireerd op een van de verhalen uit Boerenbloed.
Dit jaar verscheen een nieuw boek van hem en Hans Grinsven, onderzoeker van het Planbureau van de Leefomgeving, over dezelfde problematiek, ditmaal ondersteund met cijfers en grafieken: Dit is uw Land

http://www.keeskooman.nl/

Vrijdag 18 augustus – Ellerhuizen
Cees Veerman
Cees VeermanNederlands landbouwer, econoom en politicus
Voormalig CDA-minister van landbouw Cees Veerman (1948) werd geboren in de Hoekse Waard, was actief als leraar, gemeenteraadslid (diverse plaatsen) en ook werkzaam in het ouderlijk akkerbouwbedrijf. Veerman doceerde als hoogleraar onder meer in Delft, Rotterdam en Tilburg en werd bestuursvoorzitter van de Landbouwuniversiteit. Kenner van de agrarische sector die het niet schroomde om hard op te treden tijdens de uitbraak van de vogelgriep. Kernpunten van zijn landbouwbeleid waren: vermindering van administratieve lasten, versterking van de kennisinfrastructuur voor de ‘agrofoodsector’, versterking van duurzame land- en tuinbouw en vergroting van het biologische areaal.

Tijdens een nagesprek dat wij met hem voerden na afloop van de voorstelling Mansholt zei hij dat na de emancipatie van de arbeiders, de vrouwen en de mensen met een donkere huidskleur, het nu de beurt was aan de dieren. In de 21-ste eeuw zou de emancipatie van het dier plaatsvinden.

Donderdag 24 augustus – Vierhuizen
Clemens Driessen
Clemens DriessenUniversitair docent aan de Universiteit van Wageningen
Dr. ir. Clemens Driessen is werkzaam als universitair docent aan de Universiteit van Wageningen en richt zich in die hoedanigheid onder meer op technologische innovatie en hoe die ons denken beïnvloedt. Een filosoof die morele overwegingen in de landbouw (inclusief dieren, natuur en voeding) nader onderzoekt en het nodige veldwerk verricht om complexe ethische en politieke vraagstukken (milieu, dierenwelzijn, landschapsbeheer) van hedendaagse boeren te kunnen duiden. Hij bestudeerde de veranderende communicatie tussen boer en koe na invoering van een melkmachine waarbij de koeien zelf kunnen bepalen wanneer ze gemolken worden. Ook ontwikkelde hij een game voor varkens.
Zaterdag 26 augustus – Veenwouden
Hessel Agema
Hessel Agema Nederlands landbouwer, econoom en politicus
Hessel Agema staat te boek als een pionier op het gebied van agrarisch weidevogelbeheer. Agema is een topmelker en –fokker uit Kollumerpomp die eind vorig jaar zijn veehouderijbedrijf te koop zette vanwege de toenemende bureaucratie (‘de starre regeljouwing’) waar hij mee te maken heeft.
Hij koestert de kruiden en bloemen in zijn weiland, want hij is ervan overtuigd dat die niet alleen goed zijn voor de weidevogels, maar ook voor zijn koeien.

Agema botste in het verleden veelvuldig met de autoriteiten en verbaast zich over de starheid van het systeem. Zo kan een boer die één perceel heeft van 10 hectare, met één nest, meer vergoeding krijgen dan een ander, zoals Agema, die op dezelfde oppervlakte vier percelen heeft met 38 nesten.

Zaterdag 2 september – Tytsjerk
Bert Looper
Bert LooperDirecteur van Tresoar, het Fries historisch en letterkundig centrum
Bert looper is directeur van Tresoar, het Fries historisch en letterkundig centrum. Looper is werkzaam voor het Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed en houdt zich bezig met (de geschiedenis en ontwikkeling van) de Friese en Groningse identiteit.
Donderdag 31 augustus – Heeg
Bartele Holtrop
Bartele HoltropBoer
“Als boer vind ik dat je moet durven kijken naar de mogelijkheden die de natuur ons geeft.” Was getekend Bartele Holtrop die op www.boerbart.nl uitlegt dat hij ‘bijna alles wat de mens heeft bedacht tussen dier en natuur wil loslaten’.

Na te zijn opgegroeid in het familiebedrijf in Delfstrahuizen besloot boer Bartele zelfstandig verder te gaan, maar dan op geheel andere wijze: hij gaat terug naar de oorsprong van het boer zijn. Vanuit het natuurlijk gedrag van de dieren richt hij zijn boerderij in waardoor het ingrijpen van de mens overbodig wordt en de natuurlijke kringloop rijker. Op die manier kan er worden gezorgd voor een minimale C02-voetprint, aldus Bartele. Het doel: het ontwikkelen van een landbouwsysteem dat volledig samenwerkt met de natuur en opgaat in het karakter van de omgeving. Een boerderij die een hoge kwaliteit voedsel oplevert, economisch perspectief heeft en milieuzuiverend werkt. Alles diervriendelijk en geen gebruik van chemische middelen om producties te verhogen.

zaterdag 9 september – Wapserveen
Catharinus Wierda
Catharinus WierdaZuivelondernemer van De Fryske
Catharinus is boerenzoon en pionier in duurzame zuivel en melkveehouderij. Sinds begin 2017 heeft hij het kaasmerk De Fryske www.defryske.frl op de markt gebracht. De melk komt van een Friese boer die rekening houdt met weidevogels en koeien lang laat buiten grazen. Het leidt niet alleen tot duurzaamheid en een trotse boer, het leidt ook tot de perfecte melk om kaas van te maken. De missie is om de productie op te schalen naar meer boeren. Hiermee geniet de consument niet alleen van een stukje kaas, maar draagt bij aan een mooier en natuurlijker Friesland. Een laag dieper gaat gaat het om samen grutsk (trots) zijn, samen bij te dragen aan iets goeds. Van boer tot consument.

In het randprogramma gaat hij vertellen over zijn missie voor meer kwaliteit van boeren, van melk en zuivel, van de relatie tussen boer en consument. Met de grutto en De Fryske als symbool. Over een aantal andere voorbeelden zoals Weide Weelde en anderen. En hoe dit richting gevers zijn van een andere zuivel. Waar deze zuivel nu een sterke sector is waar veel boeren voordeel van hebben maar ook een olietanker waar ze aan vast zitten. Waar ze keer op keer kritiek krijgen van de samenleving en hun trots ondermijnt wordt.
Tekst: Catharinus Wierda

zaterdag 16 september – Wapserveen
Trienke Elshof
Trienke ElshofRegiovoorzitter van LTO Noord,
Trienke Elshof is sinds vorig jaar regiovoorzitter van LTO Noord, de agrarische ondernemersorganisatie die zich bezighoudt met het versterken van de maatschappelijke positie van boeren en tuinders in provincies boven de Maas. De Friese boerin met een melkveebedrijf (240 koeien) richt zich in die hoedanigheid op Groningen, Friesland en Drenthe. “Als belangenbehartiger krijg ik de kans om vanaf het begin mee te praten, lang voordat het beleid definitief is vastgesteld. Zo vroeg mogelijk de agrarische belangen naar voren brengen, dat is mijn belangrijkste drijfveer.” Elshof bekleedde in het verleden diverse bestuurlijke functies binnen de agrarische sector en beschikt mede daardoor over een groot netwerk en de nodige expertise. “De kunst is om zoveel mogelijk ontwikkelingsruimte te creëren voor zo veel mogelijk agrarische bedrijven.”

Reactie Bert Looper op de voorstelling Koning van het Grasland zaterdag 2 september in Tytsjerk

september 5th, 2017|0 Comments

Op zaterdag 2 september in Tytsjerk was Bert Looper te gast bij de voorstelling Koning van het Grasland. Wij vroegen hem na de voorstelling een reactie.   Bert Looper, Directeur van Tresoar, het Fries [...]

Reactie Bartele Holtrop op de voorstelling Koning van het Grasland donderdag 31 augustus in Heeg

september 4th, 2017|0 Comments

Op donderdag 31 augustus in Heeg was Boer Bart te gast bij de voorstelling Koning van het Grasland. Wij vroegen hem na de voorstelling een reactie. Als boer vind ik dat je moet durven [...]

Reactie Clemens Driessen op de voorstelling Koning van het Grasland donderdag 24 augustus in Vierhuizen

augustus 28th, 2017|0 Comments

Op donderdag 24 augustus in Vierhuizen was Clemens Driessen te gast bij de voorstelling Koning van het Grasland. Wij vroegen hem na de voorstelling een reactie.Clemens DriessenUniversitair docent aan de Universiteit van WageningenDr. ir. [...]

Reactie Hessel Agema op voorstelling Koning van het Grasland zaterdag 26 augustus in Veenwouden

augustus 28th, 2017|0 Comments

Op zaterdag 26 augustus in Veenwouden was Hessel Agema te gast bij de voorstelling Koning van het Grasland. Wij vroegen hem na de voorstelling een reactie. Hessel Agema Nederlands landbouwer, econoom en politicus Hessel Agema staat te [...]

Reactie Cees Veerman op voorstelling Koning van het Grasland vrijdag 18 augustus in Ellerhuizen

augustus 20th, 2017|0 Comments

Op vrijdag 18 augustus in Ellerhuizen was Cees Veerman te gast bij de voorstelling Koning van het Grasland. Wij vroegen hem na de voorstelling een reactie.   Cees Veerman: Nederlands landbouwer, econoom en politicus [...]

Reactie Harm Evert Waalkens, biologisch melkveehouder, op de voorstelling Koning van het Grasland 12 augustus in Finsterwolde

augustus 14th, 2017|0 Comments

Op zaterdag 12 augustus in Finsterwolde gaf Harm Evert Waalkens zijn reactie op de voorstelling Koning van het Grasland.   Harm Evert Waalkens is biologisch melkveehouder Harm Evert Waalkens (1948) is biologisch melkveehouder te [...]